O nás

Nezisková organizácia INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. bola založená v roku 2011 s cieľom poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, poradenských a informačných služieb. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky i v zahraničí, vyvíja vzájomnú spoluprácu so zahraničnými organizáciami.

Hlavným cieľom podnikateľského inkubátora je inovácia. Z toho dôvodu budú tradičné kancelárske služby nahradené prvkami služieb, ktoré poskytujú reálnu pomoc už fungujúcim, ako aj začínajúcim podnikateľom.

Za týmto účelom bude inkubátor poskytovať všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu a to predovšetkým nasledovné činnosti:

  1. podpora vytvárania cezhraničných podnikateľských partnerstiev a sietí, zlepšenia toku podnikateľských informácií
  2. poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť
  3. organizačná činnosť
  4. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, poskytovanie informácií ohľadom zamestnanosti
  5. poradenská činnosť v oblasti vypracovania podnikateľských projektov a ich ekonomického zabezpečenia z domácich fondov a z fondov EÚ
  6. poskytovanie centrálnych služieb v oblasti ekonomickej a personálnej agendy, kancelárskymi službami, marketingu a propagácie, konferenčného servisu ako aj vzdelávacími programami zameranými na podnikanie
  7. podpora aktivít pri príprave plánov, štúdií a organizovaní školení
A A A

Projekt

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n. o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie