Poslanie

Poslaním neziskovej organizácie INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. je zriadenie podnikateľského inkubátora, ktorý bude pre podnikateľov regiónu a širokú verejnosť slúžiť ako inštitúcia poskytujúca komplexné technologické, technické, organizačné, informačné a poradenské služby.

Hlavné funkcie komárňanského podnikového inkubátora:

1. Informačný servis

Dodávateľ musí mať prístup k databázam, mal by sa zapojiť do databáz, dostane praktickú pomoc k marketingovým aktivitám, a dostane sa k právnym, finančným, technickým a trhovým informáciám.

2.Poradenstvo

Vo všeobecných a špeciálnych prípadoch – v úzkej súvislosti s informačnými službami – k dispozícii môže byť vnútorný a vonkajší odborník kancelárie, alebo externá organizácia. Druhy služieb: právne, administratívne, obchodné a účtovné. Osobitný dôraz kladieme na ochranu životného prostredia, vrátane na možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie a na smerodajné poradenstvo pre podnikateľov a všetkých záujemcov. Ďalšou významnou oblasťou je poskytovanie odborného poradenstva pre fungujúce malé družstvá – biologické hospodárstvo, kontrolované biohospodárstvo, biologická ochrana rastlín a ostatné. Jedným z hlavných oblastí je vytvorenie medzinárodných vzťahov.

3. Kvalifikácia

Pre podnikateľov budú organizované školenia, kvalifikačné kurzy s prípadným alebo pravidelným charakterom. Hlavný cieľ sa zameriava na cieľové skupiny , aby jej výsledok prezentoval úspešnosť týchto školení a kurzov pre malých a stredných podnikateľov. Hlavné oblasti školenia: podnikový manažment, využitie energie a hospodárenie – hlavne využitie obnoviteľných zdrojov s dôrazom na ich prínosový potenciál.

4. Vecné služby

Podnikateľ môže využiť od kancelárie technickú pomoc ako fax, telefón, počítač, kopírka, atď. Táto pomoc je veľmi dôležitá, pretože väčšina podnikov nedisponuje s uvedenými zariadeniami, bez nich sa dostane do nevýhody už na začiatku podnikania.

Materiály

Použitie produktu – vedomé nakupovanie (.pdf) Použitie produktu – vedomé nakupovanie
Recyklácia – opätovné použitie materiálu – odpadu (.pdf) Recyklácia
Enviromentálna udržateľnosť (.pdf) Environmentálna udržateľnosť

A A A

Projekt

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n.o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie