O projekte HUSK/1101/1.1.1/0361

Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode – Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Je známe, že situácia ohľadom MSP v obidvoch regiónoch sa vyznačuje viacerými problémami: v prevahe sú príliš malé podniky so slabou konkurencieschopnosťou a nízkym potenciálom inovatívnosti. Riešením by bolo práve zriadenie plánovaných inkubátorov, ktoré zaručujú tzv. inkubáciu pre začínajúcich MSP, využívajúc aj svoje výhodné umiestnenie. Nagykovácsi sa nachádza v blízkosti hlavného mesta, vďaka čomu využíva všetky jeho prednosti. Komárno je hraničným prechodom, vždy bolo spojením medzi dvomi štátmi. Pre rozvoj partnerstva a hospodárskeho života regiónov môže mať obrovský vplyv plánovaný most spájajúci Komárno a Komárom. Podnikateľský inkubátor bude postavený v blízkosti plánované mostu, čím sa vytvoria vhodné podmienky pre založenie priemyselného parku.

Prvé inkubátory v Maďarsku boli zriadené v r. 1992 – 93, pričom dnes je ich asi 40. Na Slovensku sa začali budovať iba od r. 2002. Ich rozmery porovnajúc s medzinárodnými sú malé, avšak využitie príliš vysoké. Vo väčšine prípadov podporujú iba všeobecné podnikateľské činnosti. Využívajú prenájom nehnuteľností, ale chýba informačná sieť alebo je na nízkej úrovni. Poskytnutie databáz, vzdelanie poradenstvo, vytváranie partnerstiev, sledovanie európskych fondov, projektové riadenie sa presadzujú pomaly. Podpora transferov technológie je zriedkavá, výskumné služby sa vyskytnú len výnimočne. Chýbajú siete spolupráce a zahraničné partnerstvá. Inštitúcie nemajú dostatočné finančné krytie pre začatie podnikania (pre-seed), ani počiatočný kapitál. Projektom plánované inkubátory oproti tomu ponúkajú širokú škálu rôznych služieb / financovanie projektov z fondov EÚ a štátnych fondov, technologický transfer, inovácie) vo forme verejnoprospešných služieb Do dnešnej doby v regióne nebol zriadený ani jeden inkubátor. Preto ich vybudovanie bude mať obrovský vplyv na rozvoj regiónu.

Sociálno-ekonomická problémovosť prihraničných území sa premieta tak vo vysokej miere nezamestnanosti, ako aj v obmedzenej ponuke pracovných príležitostí týchto území. Realizácia cezhraničného projektu bude mať pozitívny vplyv na hospodársky rast obidvoch regiónov. Nedostatočná podpora malých a stredných podnikateľov je veľkým problémom v obidvoch oblastiach, z toho dôvodu je nárok na zriadenie inkubátorov zo strany podnikateľov. Realizácia projektu vyhovuje týmto nárokom. Na slovenskej strane cieľovou skupinou sú najmä podnikatelia v priemysle, na maďarskej strane drobní pestovatelia ovocia. Inštitúcie sa vďaka svojim rôznym zameraniam navzájom dopĺňajú, umožnia MSP na druhej strane hranice využiť služby podnikateľských inkubátorov. Realizácia projektu znižuje nezamestnanosť, zvyšuje možnosti MSP. Umožňuje zakladanie nových firiem na obidvoch stranách hranice. Zriadené inkubátory budú k dispozícii pre podnikateľov v regiónoch partnerov, prostredníctvom spoločných workshopov, poradenstva, nájmu miestností a pod. Úspešné podnikania pozitívne ovplyvnia hospodársku situáciu prihraničnej oblasti, vytvoria nové pracovné miesta, zvýši kúpyschopnosť obyvateľstva prihraničného regiónu, zvýši sa spotreba a tým nárok na ďalší rozvoj výroby.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok podnikateľského prostredia v prihraničnej oblasti, podpora miestnych malých a stredných podnikateľov, zníženie nezamestnanosti.

Špecifickými cieľmi sú:

  • zriadenie inkubátorov na území obidvoch partnerov
  • zvýšenie konkurencieschopnosti MSP prihraničných regiónov
  • posilnenie spolupráce v prihraničnom regióne v oblasti hospodárstva, budovanie partnerstiev

Hlavné aktivity projektu

Organizácia spoločných podujatí

Výkon tejto aktivity predstavuje organizáciu konferencií, workshopov, ako aj samotných projektových stretnutí partnerov, pričom tieto podujatia výrazne prispievajú k upevneniu vzťahov a spolupráce medzi partnermi, ako aj k možnostiam cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi Slovenska a Maďarska. Dané podujatia sú významnou možnosťou pre upriamenie pozornosti pozvaných hostí ako potenciálnych klientov na ciele, priority a najmä služby, ktoré budú inkubátorom poskytované.

Zabezpečovanie publicity a informovanosti o projekte

Táto aktivita zahŕňa publikáciu rôznych propagačných materiálov, čo napomáha vytvoriť sieť o poskytovaní podrobných informácií zainteresovaným stranám o možnostiach poskytovania služieb vznikajúceho inkubátora. Taktiež, interaktívna webová stránka podporí naše záujmy, čo taktiež napomôže záujemcom dostať sa do našich informačných a konzultačných kancelárií v súvislosti s ďalšou asistenciou.

Poskytovanie spoločných služieb

Táto aktivita predstavuje všetky služby, ktoré budú podnikateľskými inkubátormi oboch partnerov poskytované. Oba inkubátory budú spoločne spolupracovať v poskytovaní poradenských a informačných služieb širokej verejnosti. Inkubátor v Komárne sa bude orientovať predovšetkým na poskytovanie poradenských služieb pre podnikateľov a obchodné spoločnosti so zameraním na OZE, verejnoprospešné podnikové manažérstvo a právne poradenstvo, zatiaľ čo podnikateľský inkubátor v Nagykovácsi sa bude zameriavať na poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva a hospodárskeho rozvoja. V rámci priestorov oboch inkubátorov bude mať projektový partner k dispozícii vlastnú kanceláriu pre zabezpečenie daných služieb aj pre cezhraničných klientov.

A A A

Projekt

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n. o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie