Partneri

Predstavenie maďarského partnera zapojeného do projektu:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Adresa: Kossuth Lajos utca 61
2094 Nagykovácsi
Maďarská republika
Tel. č.: +363 26/389-566/103
Starosta: Bencsik Mónika

Hlavná činnosť partnera:

Samospráva teraz vykonáva len základné úlohy. Medzi tieto aktivity patria vypracovať program hospodárskeho sociálneho rozvoja obce , ochrana životného prostredia, bytové hospodárstvo, údržba povrchových vôd, kanalizácia, prevádzkovanie cintorína, údržba miestnych komunikácií, zabezpečenie miest na parkovanie, organizácia hromadnej dopravy, udržiavanie čistoty v obci, zabezpečiť verejnú bezpečnosť, základné vzdelávanie, sociálnu zdravotnú starostlivosť a má aj úlohy vo výchove mládeže a v energetickom sektore.

Cieľom samosprávy je v rámci projektu využiť miestny prírodný a hospodársky potenciál s ohľadom na životné prostredie tak, aby bolo možné revitalizovať doteraz nevyužité ovocné sady, spracovanie a predaj hotových výrobkov a zefektívniť tento proces pomocou slovenského partnera používaním nových technológii v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

A A A

Projekt

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n. o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie