Príprava projektov podporených EÚ

Ponúkame služby zamerané na prípravu Žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a implementáciu projektov podporených EÚ.
Predpokladom úspešného čerpania eurofondov je kvalitne vypracovaný projekt, ktorý spĺňa všetky formálne náležitosti, zároveň reaguje na potreby trhu v danom regióne a nadväzuje na plánované investície žiadateľov.

Realizovali sme množstvo úspešných projektov pre:

Kontaktujte nás

Náš prístup ku klientom je založený na vzájomnej dôvere, zodpovednom a lojálnom prístupe. Základom pri poskytovaní našich služieb je naša vysoká odbornosť a jedinečnosť riešení, ktoré ponúkame. Pracujeme zodpovedne a so zápalom. Máme radi nové výzvy, a preto každý projekt prežívame s Vami, vkladáme tam sami seba, svoje myšlienky, ale aj srdce. Sme vytrvalí, naše riešenia prinášajú klientom reálne výsledky, a preto Vás podporujeme pri ich aplikácii do praxe.

Zameriavame sa na prípravu Žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a implementáciu projektov, ako sú

zateplenie verejných budov a výrobných priestorov, vodovody, kanalizácie, čističky odpadových vôd, zberné dvory, kompostárne, vodozádržné opatrenia, rôzne formy využitia obnoviteľných zdrojov energie, výstavba inkluzívnych detských ihrísk, modernizácia športovej a voľnočasovej infraštruktúry, cesty a chodníky, inovácie vo výrobe a v službách, či modernizácia fariem a spracovateľských prevádzok

a mnoho iných investičných zámerov podporovaných  v rámci výziev vyhlásených  poskytovateľmi, ako napríklad:

  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
  • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
  • Environmentálny fond,
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
  • Fond na podporu športu,
  • Pôdohospodárska platobná agentúra,
  • a ďalší vyhlasovatelia príslušných výziev