Služby

Ponuka_kancelárií_a_služieb (dokument .pdf)
Príloha_č.1_Kritériá (dokument .pdf)
Príloha_č.2_Dotazník (dokument .pdf)
návrh_Nájomná zmluva (dokument .pdf)
žiadosť o zaradenie (dokument .pdf) 
Cenník služieb (dokument .pdf)
Energetický certifikát (dokument .pdf)

Inkubátor Komárno bude poskytovať všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu, najmä pre začínajúcich a fungujúcich podnikateľov, pričom poskytované služby budú zamerané predovšetkým na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, poradenstvo pre podnikateľov a informačné služby.

Naviac, inkubátor bude poskytovať aj nasledovné služby:

 • Prenájom miestností a sál
 • Spoločné a sociálne miestnosti
 • Recepcia
 • Zabezpečenie parkoviska
 • Kancelárske a komunikačné služby
 • Spoločná webstránka
 • Vyhotovenie webových stránok
 • Zabezpečenie služby hosting pre webové stránky
 • Registrácia názvu domainu
 • Internetový a inovačný marketing
 • Riadenie procesov na vybavenie stavebných povolení
 • Vyhotovenie stavebných výkresov, projektových dokumentácií
 • Geodetické práce (zameriavanie, vytýčenie hraníc pozemkov)
 • Znalecké posudky
 • Organizovanie výstav a podujatí (workshopy, tlačové konferencie, sympóziá) 
 • Podpora vytvárania medzinárodných obchodných vzťahov v rôznych oblastiach hospodárstva
 • Poradenstvo v oblasti podnikania, produktivity
 • Poradenstvo v oblasti výskumu-vývoja, technologického transferu, inovácií, priemyselného práva,
 • Udržiavanie kontaktu s vedeckým prostredím
 • Účtovníctvo – vedenie účtovníctva
 • Poradenstvo v oblasti manažmentu
 • Poradenstvo v oblasti marketingu
 • Právne poradenstvo
 • Prieskum trhu
 • Vypracovanie žiadostí o úver
 • Služba projektového manažmentu
 • Zabezpečenie informačných materiálov súvisiacich s Európskou úniou
 • Sledovanie výziev a príprava projektov
 • Odborné poradenstvo
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie
  • ochrana životného prostredia a ekológia
  • integrované a biologické pestovanie rastlín
 • Kurzy, prednášky, výstavy produktov, prezentácie, stretnutia, kultúrne a spoločenské podujatia

 

A A A

Projekt

Dotazník: Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode

Dotazník: Využitie OZE pre výrobu tepelnej a elektrickej energie

Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mail adresu info@inkubatorkomarno.sk
Ďakujeme

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Výročné správy n.o.

HUSK/1101/1.1.1/0361:
Zriadenie podnikateľských inkubátorov pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében

Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie